Uslovi korišćenja System One servisa

Upoznajte se sa uslovima servisiranja proizvoda u garantnom i vangarantnom roku.

Predajom Vašeg uređaja kurirskoj službi potvrđujete da ste kao korisnik naših usluga saglasni sa sledećim uslovima:

 • Da sva zvanična komunikacija i obaveštenja na relaciji korisnik-servis-korisnik budu vršena putem elektronske pošte,
 • Da prilikom slanja uređaja na popravku dostavi svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, br. mob. telefona, email adresa ili podatke o firmi ukoliko šaljete uređaj kao pravno lice),
 • Da prilikom slanja uređaja u servis isti upakuje u originalno pakovanje ili drugo adekvatno pakovanje koje će obezbediti siguran transport uređaja i eliminisati mogućnost fizičkog oštećenja,
 • Da se transport uređaja vrši kurirskom službom pod uslovima koje ista propisuje, kao i da je obavezno navesti vrednost pošiljke prilikom slanja uređaja na servis,
 • Da za potrebe popravke u garantnom roku obezbedite i prilikom predaje uređaja dostavite validan dokaz o kupovini (fiskalni račun i ispravno popunjen garantni list),
 • Da prilikom predaje uređaja dostavite sve potrebne i detaljne informacije o vrsti kvara koje će servisu pomoći u dijagnostici,
 • Da servis ne garantuje da usled vrste kvara ili servisnih aktivnosti neće doći do trajnog gubitka podataka i/ili softvera i da ne snosi odgovornost, ukoliko do toga dođe,
 • Da ste odgovorni za vraćanje svih svojih podataka i instalaciju softvera nakon izvršene popravke, ukoliko je usled vrste kvara ili servisnih aktivnosti došlo do delimičnog ili potpunog gubitka istih,
 • Da ste u obavezi da pripremite i dostavite instalacione medije operativnog sistema i/ili dodatni pribor ako je isti potreban za dijagnostiku i tok popravki,
 • Da u toku garantnog perioda svi pokvareni i zamenjeni delovi postaju vlasništvo prodavca ili proizvođača kome ih servis odmah i vraća,
 • Da ukoliko nisu zadovoljeni uslovi popravke u garantnom roku, po cenovniku servisa platite sve prihvaćene, a izvršene usluge i utrošeni materijal ili dijagnostiku kvara u slučaju odustajanja od popravke,
 • Da po cenovniku servisa platite dijagnostiku kvara uređaja u vangarantnom periodu, a koji se ne može popraviti zbog stepena oštećenja, nedostatka rezervnog dela i/ili korisnik odustane od popravke,
 • Da ćete izmiriti sve troškove pre preuzimanja uređaja iz servisa, a najkasnije 30 dana nakon što vas servis na predviđen način obavesti o završetku servisnih aktivnosti,
 • Da u slučaju neizmirenja troškova u roku od 30 dana, servis ima pravo da uređaj uputi na reciklažu. Izuzetak može biti pisano obaveštenje korisnika o trenutnoj sprečenosti ne dužoj od 30 dana,
 • Da u slučaju popravke u toku garantnog roka servis može sve relevantne podatke o korisniku proslediti proizvođaču u svrhu ostvarivanja prava na besplatnu popravku.

Odustajem Prihvatam uslove korišćenja System One servisa

Back to Top